Ansible Operators voor OpenShift

Wander Boessenkool

Even Voorstellen

Wat zijn Operators?

Nope

Ook niet..

Nog steeds niet…

An Operator is a Kubernetes pattern that is extending the Kubernetes control plane with a custom Controller and Custom Resource Definitions that add additional operational knowledge of an application.

—Jimmy Zelinskie

De k8S API is uitbreidbaar

apiVersion: apiextensions.k8s.io/v1beta1
kind: CustomResourceDefinition
metadata:
 name: myresource.mygroup.mydomain.com
spec:
 group: mygroup.mydomain.com
 names:
  kind: MyResource
  listKind: MyResourceList
  plural: myresources
  singular: myresource
 scope: Namespaced
 subresources:
  status: {}
 version: v1
 versions:
 - name: v1
  served: true
  storage: true

Nu kun je resources aanmaken

Maar ze doen nog niks

We hebben een controller nodig.

Watch op je nieuwe resourcetype

Een controller maken

 • Uitbreiden basis K8S
 • Custom software schrijven
 • Operator Framework gebruiken

Drie smaakjes operators

Operator Capabilities

Ansible ♥️ K8S

- name: Create k8s object
 k8s:
  state: present
  definition: "{{ lookup('template', 'def.yml.j2') }}"

Installeren operator-sdk

https://github.com/operator-framework/operator-sdk

link-qr-code

}

Aanmaken nieuwe operator

$ operator-sdk new naampje \
 --api-version=mygroup.mydomain/version \
 --kind=MyResource \
 --type=ansible
} # watches.yaml
---
- version: v1
 group: mygroup.mydomain
 kind: MyResource
 role: /opt/ansible/roles/myresource

resource.yml

apiVersion: mygroup.mydomain/v1
kind: MyResource
metadata:
 name: example-myresource
spec:
 size: 3
 foo:
 - bar
 - baz

Variable mappings

spec uit k8s naar Ansible variabelen

Automagisch CamelCase naar snake_case

Echt voorbeeld

https://gitlab.com/wanderb/cluster-ops-operator

cluster-ops-qr

watches.yaml

---
- version: v1
 group: resourceprune.cluster-ops.hcs-company.com
 kind: Resourceprune
 role: /opt/ansible/roles/resourceprune

Ansible role

resourceprune
├─ defaults
│  └─ main.yml
├─ files
├─ handlers
│  └─ main.yml
├─ meta
│  └─ main.yml
├─ README.md
├─ tasks
│  └─ main.yml
├─ templates
│  ├─ cronjob-prune-images.yml.j2
│  ├─ cronjob-prune-resources-builds-cronjob.yml.j2
│  ├─ cronjob-prune-resources-clusterrolebinding.yml.j2
│  ├─ cronjob-prune-resources-deployments-cronjob.yml.j2
│  └─ cronjob-prune-resources-sa.yml.j2
└─ vars
  └─ main.yml

defaults/main.yml

image: registry.access.redhat.com/…
image_version: v3.11
builds: 
 schedule: "5 2 * * *"
 keep_complete: 5
 keep_failed: 1
 keep_younger_than: "60m"
 prune_orphans: "true"
deployments:
 schedule: "15 2 * * *"
 keep_complete: 5
 keep_failed: 1
 keep_younger_than: "60m"
 prune_orphans: "true"
images:
 schedule: "5 1 * * *"
 keep_tag_revisions: 3
 keep_younger_than: "1h0m0s"

tasks/main.yml

- name: Apply Cronjob template
 k8s:
  state: present
  definition: "{{ lookup('template', 'cronjob-prune-' +
         item + '.yml.j2') | from_yaml }}"
 loop:
 - resources-sa
 - resources-clusterrolebinding
 - resources-builds-cronjob
 - resources-deployments-cronjob
 - images

templates/cronjob-prune-images.yml.j2

kind: CronJob
apiVersion: batch/v1beta1
metadata:
 name: cronjob-prune-images
 namespace: "{{ meta.namespace }}"
spec:
 schedule: "{{ images.schedule }}"
 concurrencyPolicy: Forbid
 successfulJobsHistoryLimit: 5
 failedJobsHistoryLimit: 1
 jobTemplate:
  spec:
   template:
    spec:
     containers:
     - name: cronjob-prune-images
      image: "{{ image }}:{{ image_version }}"
      …

Eindresultaat

$ oc get deploy,cronjob,resourceprune -o name
deployment.extensions/cluster-ops-operator
cronjob.batch/cronjob-prune-images
cronjob.batch/cronjob-prune-resources-builds
cronjob.batch/cronjob-prune-resources-deployments
resourceprune.resourceprune.cluster-ops.hcs-company.com/hcs-resourceprune

Meer leren?

https://learn.openshift.com/operatorframework/

learn-qr

Vragen?

Slides staan op https://slides.hcs-company.com

slides-qr